ช่องทางแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ