กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงานประจำปี 2567 โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 43 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบนโยบาย No Gift Policy การเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียวกัน การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ต่อไป