กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตามโครงการการแข่งขันกีฬาสามัคคีและต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าพลู ประจำปี 2567

♦️วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนตามโครงการการแข่งขันกีฬาสามัคคีและต้านยาเสพติดตำบลป่าพลู ประจำปี 2567 นำโดยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย ข้าราชการ/พนักงานจ้างฯ คณะครู/นักเรียนตำบลป่าพลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าพลู รวมทั้งประชาชนตำบลป่าพลทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับเกียรติจากนายวีระชาติ ทาลึ ปลัดอำเภอบ้านโฮ่ง ผู้แทนนายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
♦️ต่อมา เวลา 17.00 น. ได้ดำเนินการปิดการแข่งขัน โดยได้มีการมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และลุล่วงไปได้ด้วยดี