กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น

กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น
ดำเนินการร่วมกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน  ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นต้น