กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ

กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารที่ทำการ อบต.ป่าพลู เพื่อจัดเป็นศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าพลู