กิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่าพลู เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจได้นำไปประกอบอาชีพต่อไป