การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

👍👉องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ณ พื้นที่ทำการเกษตรบ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈
✅🍀วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับเกษตรกร ที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 👍👈
🙏 หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น🎗