อบต.ป่าพลู จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ  และนายณัฏฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวดารุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน