อบต.ป่าพลู จัดประชุมประจำเดือน ก.พ.2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายที่สำคัญให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) 3.การมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 4.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 5.การป้องกันยาเสพติดในองค์กร 6.การจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.ป่าพลู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565