อบต.ป่าพลู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ ฝ่ายบริหาร  สมาชิก อบต.ป่าพลู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 25 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล