กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
เที่ยวทั่วลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
การรับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไทย
โรงพยาบาลลำพูน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ประกาศองค์การบริหาร...
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรากา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลป่าพลู (เหมืองอู) บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปัาพลู อำเกอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลีก๐.๖๐ เมตร หนา 0.๑๕...  

  RSS
manager
(@manager)
Member Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรากา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลป่าพลู
(เหมืองอู) บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปัาพลู อำเกอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลีก๐.๖๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ยาว ๕๗o เมตร โดยวิธีคัดเลือก

Quote
Posted : 09/12/2021 9:17 am

Please Login or Register