กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
เที่ยวทั่วลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
การรับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไทย
โรงพยาบาลลำพูน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ประกาศองค์การบริหาร...
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕0๐๑๙ - ลพ.ถ๕๐๐๒๐ จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่ศรีบุญเรื่อง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าพลู อำเกอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๑ㆍ๘ ตาราง...  

  RSS
manager
(@manager)
Member Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕0๐๑๙ - ลพ.ถ๕๐๐๒๐ จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่ศรีบุญเรื่อง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าพลู อำเกอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๑ㆍ๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Quote
Posted : 08/11/2021 2:49 pm

Please Login or Register