กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
เที่ยวทั่วลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
การรับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไทย
โรงพยาบาลลำพูน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

manager
manager
Group: Admin
Joined: 2018-06-12
Title: Member Admin
1
วาสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

In forum วารสารประจำเดือน

3 เดือน ago
ฐานข้อมูลตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

In forum ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

3 เดือน ago
นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบ...

In forum ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

3 เดือน ago
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ...

In forum ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

3 เดือน ago
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ( ณ จุดบร...

In forum รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

3 เดือน ago
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ลดใช้พลังงานขององค์ก...

In forum รายงานผลดำเนินงาน

3 เดือน ago
Page 1 / 103

Please Login or Register