ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565

รูปภาพ

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565
******************************************************************
วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายอำเภอบ้านโฮ่งจากข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพร้อมทั้งหาแนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งในการประชุมครั้งมีได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธี

งานบริการประชาชน(ช่วยเหลือน้ำท่วม)

รูปภาพ

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯนำเครื่องจักกลหนัก(รถไถ่ รถหกล้อ )นำเศษดินทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู ยังคงมีระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

อบต.ป่าพลู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ ฝ่ายบริหาร  สมาชิก อบต.ป่าพลู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 25 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล

อบต.ป่าพลู จัดประชุมสภา อบต.ป่าพลู สมัยวิสามัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู​ ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู​ สมัยวิสามัญ​ สมัยแรก​ ครั้งที่​ 2​ ประจำปี​พ.ศ.2565​ ในวันอังคารที่​15​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

อบต.ป่าพลู จัดประชุมประจำเดือน ก.พ.2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายที่สำคัญให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) 3.การมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 4.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 5.การป้องกันยาเสพติดในองค์กร 6.การจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.ป่าพลู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565