องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์กา…
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหาและรายละเอียดของข่าว
Page 1 / 16
Topic Title
Last Post
Views
Posts

Page 1 / 16

ขอขอบพระคุณบริษัทศิลาสามยอด จำกัดที่ให้การอนุเคราห์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัทศิลาสามยอด จำกัด เพื่อนำมาติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดสถานที่การเรียนการสอน รองรับการเปิดเรียนของเด็กในตำบลป่าพลูเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณทางบริษัทศิลาสามยอดเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 14 มกราคม 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 มกราคม 2563

Elementor #1276

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้จัด พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมี นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้แทนประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าพลูทั้ง 7 แห่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

Elementor #1209

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่
1. ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. ด้านการพัฒนาองค์กร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู