อบต.ป่าพลู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ ฝ่ายบริหาร  สมาชิก อบต.ป่าพลู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 25 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล

อบต.ป่าพลู จัดประชุมสภา อบต.ป่าพลู สมัยวิสามัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู​ ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู​ สมัยวิสามัญ​ สมัยแรก​ ครั้งที่​ 2​ ประจำปี​พ.ศ.2565​ ในวันอังคารที่​15​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

อบต.ป่าพลู จัดประชุมประจำเดือน ก.พ.2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายที่สำคัญให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) 3.การมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 4.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 5.การป้องกันยาเสพติดในองค์กร 6.การจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.ป่าพลู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน คุณดรุณี สมบูรณ์โสด เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการและคุณพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัด อบต.ป่าพลู โดยท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่องรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้สังกัดกองคลัง องค์การบริหารสา่วนตำบลป่าพลู นำโดยผู้อำนวยการกองคลัง นายเปรม เปรมชัยฤทธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยี่ซิง ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท ศิลาสามยอดจำกัด