อบต.ป่าพลู จัดประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดประชาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลป่าพลู โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ป่าพลู และประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 50 คน วันที่ 18 ก.พ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู