สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู **ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด**