โครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และสภาเด้กและเยาวชนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ออกเยี่ยมเยียน ดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 3 บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก หมู่ที่13 บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน