กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการตำบลป่าพลูร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงตำบลป่าพลู    ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการขยะได้เป็นอย่างดี