โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ คำวินิจ และนายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้วและคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ วัดกู่ขาว หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่คณะสงฆ์โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าพลู กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จ. ลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันดำเนินการซึ่งเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกเข้า ถึงประชาชนอย่างแท้จริง