ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประชุมวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สภาองคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับแผนพัฒนาตำบลป่าพลุ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลู และรองนายกฯพร้อมเลขาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายสุวิทย์ หวันฮ้อ พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯทั้ง 14 หมู่บ้าน