องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์กา…
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหาและรายละเอียดของข่าว
Page 1 / 16
Topic Title
Last Post
Views
Posts

Page 1 / 16

ขอขอบพระคุณบริษัทศิลาสามยอด จำกัดที่ให้การอนุเคราห์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัทศิลาสามยอด จำกัด เพื่อนำมาติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดสถานที่การเรียนการสอน รองรับการเปิดเรียนของเด็กในตำบลป่าพลูเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณทางบริษัทศิลาสามยอดเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป