โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 14 มกราคม 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 มกราคม 2563