Elementor #1276

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้จัด พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมี นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้แทนประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าพลูทั้ง 7 แห่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู