Elementor #1203

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น.
นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับดี(A) ณ.ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน