โครงการประสานความช่วยเหลือกายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการในตำบลป่าพลู ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 14 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามโโครงการประสานความช่วยเหลือกายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการในตำบลป่าพลู ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินตามโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ณ บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ ให้กับผู้สูงวัย (ติดเตียงและผู้พิการ) ของคณะสงฆ์ตำบลป่าพลู หน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าพลู, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าพลู และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 13 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ ให้กับผู้สูงวัย (ติดเตียงและผู้พิการ) ของคณะสงฆ์ตำบลป่าพลูหน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าพลู, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าพลู และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู