โครงการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก สู่การปฏิบัติโดย อสม. และจิตอาสาในชุมชน โดย รพ.สต.ตำบลป่าพลู บ้านห้วยแทง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลป่าพลู

วันที่ 28 ส.ค.62 อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก สู่การปฏิบัติโดย อสม. และจิตอาสาในชุมชน โดย รพ.สต.ตำบลป่าพลู บ้านห้วยแทง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลป่าพลู