โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโรหิตสูง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโรหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน