กิจกรรม พ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู

วัน 27 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2562 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู