กิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ประจำปี 2562ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กิ่งกาชาด อ.บ้านโฮ่ง,เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก บ้านแม่ลอบ

วันที่ 22 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ณ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่