ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู