โครงการไทยยั่งยืน ปี 2561

          วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกสกนต์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลโทอำพน ชูประทุม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พันเอกสำเริง แก้วสุวรรณ์ อนุกรรมการ และนางสาวนวลละหงษ์ คำมุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูน (บ้านห้วยหละ) เพื่อติดตามและสนับสนุน โครงการไทยยั่งยืน ของรัฐบาล และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้าน นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้นำชุมชนตำบลป่าพลู และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาเข้าร่วมโครงการโครงการไทยยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน ละสองแสน)