โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว  นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 48 คน