โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.ป่าพลู ปี 2561