โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมรวมพลังกลุ่มสตรีแม่บ้าน สรา้งสุขภาพ ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ