โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินตามโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ณ บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน