โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน คุณดรุณี สมบูรณ์โสด เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการและคุณพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัด อบต.ป่าพลู โดยท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่องรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน