โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 14 หมู่บ้านในพื้นที่เขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปี 2563