โครงการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน

วันที่  28 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน