โครงการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน

ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการตามโครงการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน จำนวน 1 ราย ซึ่งผลจากการดำเนินงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการที่ยังมีศักยภาพในการช่วยเหลือและหารายได้ให้กับครอบครีวได้