โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน