องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ส่งผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

วันที่ 1 เมษายน 2565 งานกู้ชีพ (หน่วยบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ ส่งผู้ป่วยโควิด 19 บ้านห้วยโทก เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง