องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีในหน้าที่การงานใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำล
ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ****ด้วยรักและผูกพัน****