องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทก

วันที่ 25 เมษายน 2565 กองช่าง(ช่างไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทกจำนวน 5 จุด