ประชุมประชาคมแผน

กิจกรรมประชุมประชาคมแผน ประจำปี2562 โดย งานนโยบายและแผนองค์การบริกหารส่วนตำบลป่าพลู