จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ(รับเงินสด)โดยได้จัดสถานที่และบริการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ ผ่านจุดคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยให้บริการจัดระเบียบให้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท-19