กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาส ประจำปี 2563

นายกองคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายมีแก้ว  นุผาเลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาส ประจำปี 2563