กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาสประจำปี 2562

วันที่ 22 พ.ค. 62 อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาสประจำปี 2562ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่จาก สนง.พมจ.ลำพูน