กิจกรรมการจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุ

วันที่ 11 พ.ค. 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562