การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2562